TRÀMITS

A continuació detallem els documents necessaris per als diferents serveis:

Retirada del Vehícle

Cridant al telèfon d’informació 96 159 72 89 dels dipòsits municipals podrà consultar l’estat en el qual es troba el seu vehicle.

 • SANCIÓ O DENÚNCIA

  Si es tracta d’una retirada per sanció o denúncia de trànsit podrà dirigir-se al dipòsit corresponent i retirar el vehicle acreditant-se mitjançant DNI o Permís de conduir.

  Necessari:
  – DNI o Permís de conduir

 • IMMOBILITZACIÓ O ROBATORI

  Si la retirada es deu a una ordre d’immobilització, haurà d’obtenir prèviament a la retirada l’autorització corresponent de l’organisme competent. En el cas d’un robatori, haurà de realitzar la diligència corresponent per a retirar la denúncia prèviament a la retirada del vehicle. Serà imprescindible acreditar-se per mitjà de DNI o Permís de conduir i presentar l’autorització per a poder retirar el vehicle.

  Necessari:
  – DNI o Permís de conduir
  – Autorització

 • DESPLAÇAMENT

  Si es tracta d’un vehicle desplaçat, se li indicarà el carrer de destinació corresponent.

CESSIÓ DE VEHICLE

Serà necessari omplir el document d’autorització de Cessió de vehicle que es pot descarregar del següent enllaç: “descarregar

 • SI EL TITULAR ÉS UNA PERSONA JURÍDICA

  Necessari:
  – Fotocòpia del DNI/*NIE de la persona que cedeix el vehicle, que serà la persona apoderada per a açò (administrador/a, apoderat/a…) i qui ha de signar la cessió
  – Fotocopia de l’escriptura d’apoderament

 • REPRESENTACIÓ

  En qualsevol dels casos anteriors, sempre que la persona que cedeix el vehicle actue en
  representació del titular:

  Necessari:
  – Autorització expressa de la persona titular degudament signada
  – Fotocòpia del DNI/*NIE del representant i representat

 • VEHICLES AMB MATRÍCULA ESTRANGERA:

  Necessari:
  – Fotocòpia del DNI/*NIE de la persona titular
  – Fotocòpia de la documentació del vehicle que acredite la titularitat